bajeczka^

15 tekstów – auto­rem jest ba­jeczka^.

Chciałabym, żeby kiedyś ktoś tak na mnie cze­kał, że z tej wiel­kiej tęskno­ty nie mógłby zasnąć. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 16 maja 2010, 21:32

Chłopak kochał ja naj­bar­dziej na świecie , ale nies­te­ty ZAZ­DROŚĆ wszys­tko zniszczyła .. nie zos­tało nic : ((


dlacze­go mężczyźni źle od­bierają ` zaz­drość ` prze­cież nam na nich za­leży .. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 kwietnia 2010, 15:29

zno­wu cze­kam aż na­pisze. wiem , że te­go nie zro­bi, ale wma­wiam so­bie, że może będzie się nudził. ja nie na­piszę. nie tym ra­zem. po co mi ta­ka roz­mo­wa i świado­mość, że nie ma ocho­ty od­pi­sać ... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 6 kwietnia 2010, 20:15

kiedy do Ciebie piszę , to znaczy , że tęsknie. a kiedy nie , to , że chcę byś tęsknił za mną . 

myśl
zebrała 96 fiszek • 5 kwietnia 2010, 10:13

chciała wysłać mu pus­te­go sms`a, al­bo kropkę na ga­du.. co­kol­wiek, żebym choć raz przez mi­nute była główną myślą w Je­go głowie.. ` 

myśl
zebrała 25 fiszek • 4 kwietnia 2010, 14:13

Miłość - uczu­cie które na samą myśl przy­nosi szczęście i uśmiech na twarzy , a zwłaszcza wte­dy kiedy dzieli­my się nim z drugą osobą . 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 marca 2010, 21:10

Ma­my dzień ko­biet , na dworze po­jawił się śnieg . Ale dzi­siaj to na­wet ten śnieg nie pop­su­je tej wspa­niałej at­mosfe­ry . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 marca 2010, 17:42

Wiem , że już nic z te­go nie będzie . Nie ma cie , nie ma mnie , nie ma nas . Dla mnie bez ciebie nie ma całego świata . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 marca 2010, 10:36

Przy­jaźń da­je nam wiele .. ale czy zaw­sze to co po­win­na dać . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 marca 2010, 09:01

" znik­nij " .. pow­tarzam to każde­go dnia gdy cię widze , to dlacze­go pro­sisz mnie o wy­bacze­nie . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 marca 2010, 17:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bajeczka^

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność